การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงจีน เนื่องในงานราชภัฏสงขลาวิชาการ’66& SKRU OPEN HOUSE

นางสาวเบญวรรณ พุดตาล และนางสาวปิยะฉัตร์ กำลังเกื้อ นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงจีน เนื่องในงานราชภัฏสงขลาวิชาการ’66 & SKRU OPEN HOUSE ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ฝึกซ้อมโดย คุณครูนภาพร วิทยพันธ์ และคุณครูวรรณทิพย์ ทองคลอด อำนวยการฝึกซ้อมโดย นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านการฝึกฝนและการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนให้แก่นักเรียน ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

แชทกับโรงเรียน