การประเมินห้องเรียนสีขาว

วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาวได้ดำเนินการประเมินห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติดและอบายมุขเพื่อติดตามการดำเนินการห้องเรียนสีขาว ติดตามความเคลื่อนไหวของป้ายนิเทศเกี่ยวกับยาเสพติด แผนผังห้องเรียนสีขาว คติพจน์ ข้อตกลง ตารางเวรทำความสะอาด มุมความรู้ สื่อการเรียนรู้ และความสะอาดของห้องเรียน ผลปรากฏว่า ทุกห้องเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/171kDwuKFgCirYCk8X7Ndq-rsJAxEPtGh?fbclid=IwAR0kPUVGAt09vp1mLRlu_koXrtqPj5xXm0DN1ouWKovRiuy-mNeCWb6DQqo

แชทกับโรงเรียน