การประกวดสุนทรพจน์ภาษาใต้ ในหัวข้อ แหลงใต้ไม่อายเพื่อน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้โครงการราชภัฏสงขลาวิชาการ 66 & SKRU Open house

วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นางสาวนวพร รักราวี นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาใต้ ในหัวข้อ แหลงใต้ไม่อายเพื่อน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้โครงการราชภัฏสงขลาวิชาการ 66 & SKRU Open house ฝึกซ้อมโดย คุณครูสุภาวดี ฉิมา อำนวยการฝึกซ้อมโดย นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านการฝึกฝนและการแข่งขัน แสดงถึงความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาวใต้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้สอดคล้องกับความถนัดของแต่ละบุคคล ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

แชทกับโรงเรียน