เข้าร่วมการเรียนเสริมความรู้ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เข้าร่วมการเรียนเสริมความรู้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) “กล่องความรู้ สู่ความสุข” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ TGAT 2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) และ TGAT 3 (สมรรถนะการทำงาน) ผ่านช่องทาง OBEC Chanel Youtube และ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบด้วยความมั่นใจ

แชทกับโรงเรียน