เข้าร่วมการเรียนเสริมความรู้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) “กล่องความรู้ สู่ความสุข”

วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 งานแนะแนว โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภายใต้การนำของ นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เอื้อเฟื้อสถานที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการเรียนเสริมความรู้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) “กล่องความรู้ สู่ความสุข” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) และ TGAT3 (สมรรถนะการทำงาน) ผ่านช่องทาง OBEC Chanel Youtube และ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบด้วยความมั่นใจ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1ZpMBPiYnWAd2xLt76fQvBxQszqNMCqjo?fbclid=IwAR19_HeAI_e7P_m-aGtqroKxg3v7jeYRmzGyRXSsrZQccBaPt6kp5brRtQo>>>>>>>>>

แชทกับโรงเรียน