อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลพลาสติก

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้การสนับสนุน งบประมาณโดย บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สโกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลพลาสติก ให้แก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกที่ดี มีพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะ เพิ่มมูลค่าขยะ และนำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี พร้อมสามารถถ่ายทอดความรู้ใน การคัดแยกขยะสู่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1pPazGJOGlkVwOoxXaFCIdRGd6kvNluBa?fbclid=IwAR1Zl0W_tWy9UGSryvrW5UA-8_wOEOH-8RomUV54zwmJzkq1T-F92vhSENY

แชทกับโรงเรียน