อบรมศิลปะการจัดตกแต่งจานอาหาร โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เข้าร่วมการอบรมศิลปะการจัดตกแต่งจานอาหาร โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความแตกต่าง ความถนัดของแต่ละบุคคล และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะทางด้านอาชีพแก่ผู้เรียน

แชทกับโรงเรียน