ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและร่วมวางแผนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายจนมีผู้เสียชีวิตด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยนางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นักจิตวิทยาประจำโรงพยาบาลวังวิเศษ ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและร่วมวางแผนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายจนมีผู้เสียชีวิตด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา

แชทกับโรงเรียน