รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นำโดย นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม พร้อมด้วย นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด นายดำรงค์ วรรณแรก ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม และนายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1ShkI3esNyb19xcWUiot-UPz46nr2Lrqw?fbclid=IwAR1_iSIVCwu5JkbwPWfmsnoLXhTfJduOI2NqdusA1etAYhNCZbj94f9gIFY

แชทกับโรงเรียน