ยินดีกับคุณครูในโอกาสได้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสุริยะ แก้วพิทักษ์ นางสาวศิริพร นาคเนนัย นางสาวสุภัค ชั้นสกุล ในโอกาสได้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

แชทกับโรงเรียน