ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการนิเทศติดตาม (ระยะที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 งานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นำโดย นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์ คุณครูพิทยาพร ราชเดิม และคุณครูโชติมาศ เกตุรัตน์ ได้จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการนิเทศติดตามการดำเนินงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม ร่วมกับผู้รับผิดชอบ เพื่อชี้แจงแนวทาง และรูปแบบการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมของแต่ละชั้นเรียน (ระยะที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566ณ ห้องสมุด โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

แชทกับโรงเรียน