ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน2566 งานเครือข่ายผู้ปกครอง กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นำโดยนางสาวทิพย์รวี ยอดเดชา หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อเตรียมกำหนดการ ขั้นตอนในการจัดประชุม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายผู้ปกครอง

แชทกับโรงเรียน