กิจกรรมอบรมธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 4-6 ธันวาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภายใต้การนำของ นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมอบรมธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนิมนต์พระครูปลัดเสฏฐวุฒิ พุทฺธสโร เจ้าอาวาสวัดวังมะปราง (น้ำฉ่า) และคณะพระอาจารย์เป็นพระวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1dZR4CPdscJq_RbbJ_IkB-C15HkVzMjNX?fbclid=IwAR0UM9uk9iVvmBdwaL52cUklabVOZV_aAYmSnXSbGKOT_-PEpp3Ql_r6jxg

แชทกับโรงเรียน