กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นำโดย นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน แนวทางการดูแลนักเรียน กฎระเบียบของโรงเรียน พร้อมแนะนำครูที่ย้ายมาใหม่ ในการนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาพบปะพูดคุย เพื่อแจ้งข้อมูลด้านต่าง ๆ ทั้งการเรียนและความประพฤติของนักเรียน นำไปสู่การพัฒนาต่อไป

แชทกับโรงเรียน