กิจกรรมประกวดกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภายใต้การนำของ นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมประกวดกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1Iw7p6nkSJvODA_yJ6uU5rb9EysfQfzAm?fbclid=IwAR2juYUz3wtvoS0Mv5JUX17x2vFBzDFHIshoUR6yFBSZMV0fwijHAvvL2Uk

แชทกับโรงเรียน