รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับชมเชย ผลงาน นวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ STUDENT Model 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับชมเชย ผลงาน นวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ STUDENT Model จาก สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

แชทกับโรงเรียน