ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566 โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
– แนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่
– รายงานการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
– รายงานการก่อสร้างอาคารเรียน 212ล/57 ข สำหรับเขตแผ่นดินไหว
– สรุปผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
– แจ้งข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู/สายงานการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– แจ้งข้อมูลการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2567 และการจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ/นักการภารโรง
– รายงานการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2567
– เสนอแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

แชทกับโรงเรียน