ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังวิเศษฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เพื่อ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูก

แชทกับโรงเรียน