ฉีดฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังวิเศษดำเนินการฉีดฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายโดยรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

แชทกับโรงเรียน