ขอขอบพระคุณผู้ปกครองของนางสาวปิยาพัชร ราชเดิม ศิษย์เก่าโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

รงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ขอขอบพระคุณผู้ปกครองของนางสาวปิยาพัชร ราชเดิม ศิษย์เก่าโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ที่ได้บริจาคผ้าแก่ห้องนาฏศิลป์เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียน มา ณ โอกาสนี้

แชทกับโรงเรียน