กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของห้องเรียนเพื่อขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมในแต่ละห้องให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ประการ อันได้แก่ พอเพียง จิตอาสา สามัคคี มีวินัย และรับผิดชอบ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1DMOTRKLPLL6dwx0RTmuRO6R8HGX6o7Cd?fbclid=IwAR2R5WtadR9O0oAOs_K8y-1fF8pAP7HdfFqe9ULdA21jwyLn1zsaw519qfg

แชทกับโรงเรียน