การอบรมโครงการโรงเรียนนำร่อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “การพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นชั้นเรียนสืบเสาะด้วย CLASSWIZ”

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 5 คน เข้าร่วมการอบรมโครงการโรงเรียนนำร่อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “การพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นชั้นเรียนสืบเสาะด้วย CLASSWIZ” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

แชทกับโรงเรียน