การประกวดผลงานตามโครงการ “สรรค์สาร…ปันประสบการณ์การอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประกาศผลการประกวดผลงานตามโครงการ “สรรค์สาร…ปันประสบการณ์การอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ได้รับรางวัลจำนวน 5 คน ในการนี้ นางสาวกัญญารัตน์ สุขจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผลงานตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง กระบี่ ส่งแข่งขันต่อในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

แชทกับโรงเรียน