รับเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ภายใต้การนำของนางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ รับเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2566 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดตรัง เนื่องในการประชุมชี้แจงสิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

แชทกับโรงเรียน