ประกาศผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ประกาศผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนรับทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา รวมถึงให้ผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ติดต่อครูผู้สอนเพื่อรับภาระงาน/สอบแก้ตัวให้ทันตามเวลาที่กำหนด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1-ovuExef4x1iZOlkIPyM1ooY9EM35PcI?fbclid=IwAR0RNx1o_tC8pKgtoma7wDiXwtf8MMjnzblevJbEJ1tWS-vmG2hxE7PbmVQ

แชทกับโรงเรียน