กิจกรรมเนื่องในงานมหกรรมวิชาการ การนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา “สร้างสรรค์นวัตกรรม มุ่งนำความรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพ 4Ds” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมด้วยตัวแทนครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานมหกรรมวิชาการ การนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา “สร้างสรรค์นวัตกรรม มุ่งนำความรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพ 4Ds” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในการนี้มีรายชื่อผู้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

– โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รับเกียรติบัตร คุณภาพดีเยี่ยม ระดับ AA การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศ ในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปี 2566

– โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รับเกียรติบัตร ระดับ ดีมาก การประกวดการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การเรียนการสอนแบบ โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนขั้นสูง (Advance Community Innovation Project) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา

– นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ รับเกียรติบัตร ระดับ ดีเยี่ยม ประเภท ผู้บริหาร การประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรม Best Practices โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรม การถอด บทเรียน Best Practices ประเภทผลงานผู้บริหาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

– นางจุฑารัตน์ ใจบุญ รับโล่รางวัล ระดับ ดีเยี่ยม การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับการจัดการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ประเภทผู้สร้างสื่อ ระบบ OBEC Content Center)

– นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วน รับเกียรติบัตร ระดับ ดีเยี่ยม ประเภท ครู การประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรม Best Practices โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรม การถอดบทเรียน Best Practices ประเภทผลงานครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แชทกับโรงเรียน