กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวินัยนักเรียน

วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวินัยนักเรียนให้แก่กลุ่มนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แชทกับโรงเรียน