กิจกรรมทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 2-7 ตุลาคม 2566 งานแนะแนว โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ร่วมกับบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

แชทกับโรงเรียน