ศึกษาดูงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567

วันที่ 15 – 16 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ณ โรงแรมลันตาแซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1Pxzn5pZFUVK3S9CNvORT04A-YAZo_w7Q?fbclid=IwAR1IUQ2-V65uZIXnW1n5Ad1qooJLLP0N3QAeAjbd__0lh3-rCwyqrCklRTQ

แชทกับโรงเรียน