รับการตรวจเยี่ยมประเมินด้วยกระบวนการโค้ช เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดตรัง

วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์รับการตรวจเยี่ยมประเมินด้วยกระบวนการโค้ช เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดตรัง จากผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการการประเมิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>https://drive.google.com/drive/folders/15trZ4WFxfiX0sp0hyoBQstL66WZ7B4UW?fbclid=IwAR3FvX7i28UGOusFKro6RtYLBB5raBWFe-PhWdVbrVbvZCWE7EGPthULYj0>>>>>>>>>>>>>

แชทกับโรงเรียน