กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 ถึง วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 เพื่อมุ่งให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถคิดและแก้ปัญหาตามกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สร้างแรงจูงใจด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1QIn1PsaAw8AH4nLoGxlB8Krj7P8iTEFl?fbclid=IwAR1-F8JI1fO85PuulN6XRyfyBEdCF_0D8rHfB5r0rn0M-Ei3JAHTLzf3110

แชทกับโรงเรียน