การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดตรัง

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดตรังและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านเครื่องมือ MAR ด้วยกระบวนการโค้ช #ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ในวันที่7 มิถุนายน 2565

แชทกับโรงเรียน