บทเรียนเว็บบล็อก รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายงานผลการใช้บทเรียนเว็บบล็อก รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนเว็บบล็อก รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ชื่อผู้ศึกษา นางจุฑารัตน์ ใจบุญ
ตำแหน่ง 	  ครูชำนาญการ  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ปีที่ศึกษา	2560
แชทกับโรงเรียน