Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

รอบรั้วโรงเรียน

 • อบรมแกนนำห้องเรียนสีขาว+ห้องเรียนคุณธรรม

  วันที่ 14-15 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวและห้องเรียนคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563
 • ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  วันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง และโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จำนวน 60 ท่าน
 • ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานTo be Number1

  วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์ร่วมต้นรับคณะกรรมการ การประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
 • ประกาศเจตนารมณ์

  วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ประกาศเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษา อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563

สารสนเทศโรงเรียน

E-Service

ข่าวการศึกษา

อัลบั้มภาพ

Flower
ในหลวงรัชกาลที่...
Pokemon
Flower
ในหลวงรัชกาลที่...
Pokemon
Flower
ในหลวงรัชกาลที่...
Pokemon

วิดีโอของพวกเรา