.

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต13 ตรัง-กระบี่

 
 
  หน้าหลัก    พันธกิจ 
พันธกิจ
 

 

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา

  2. ส่งเสริมบุคลากรทุกฝ่ายให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3. เร่งรัดให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา

  4. ประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา

  5. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  อาคารสถานที่  และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

     

 
 
นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
กุมภาพันธ์ 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 54.197.24.206
คุณเข้าชมลำดับที่ 395,412
 

 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
Email : ผู้ดูแลระบบ : jumjaiboon@hotmail.com