.

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต13 ตรัง-กระบี่

 
 
 
 

 
All online 1 People
IP number 3.214.224.224
You are visitor number 472,012
 

  Home page    Contact us 
Contact us
 

 โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์และภาคีเครือข่ายร่วมกันบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน

2562.pdf
2.มาตรฐานและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562.pdf
3.SAR-รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์-2561(ครั้งที่ 3).pdf
 
 
นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
 
 
 
 
 
Febuary 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 Febuary 2563
 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
Email : ผู้ดูแลระบบ : jumjaiboon@hotmail.com