Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 "ต้อนรับด้วยหัวใจ  สู่สายใยแห่งองค์กร" ทางโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ร่่วมต้อนรับ นายอนันทชัย  ชุมอักษร และนางสาวปิยชาติ  ผูกจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์