Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

11 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนอุดมวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง