Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

วันที่ 14-15 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวและห้องเรียนคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563