Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง และโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จำนวน 60 ท่าน