Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์ร่วมต้นรับคณะกรรมการ การประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง