Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ประกาศเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษา อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563