Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ

◾ โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย (*) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายงานผลการดำเนินการ ให้ท่านทราบต่อไป
◾ โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ พร้อมระบุพยานหลักฐาน
◾ สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
◾ กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ-สกุลจริงของผู้ร้องเรียน หรือไม่ระบุพยานหลักฐานที่ชัดเจน เพียงพอ โรงเรียนกันตังพิทยากร จะไม่รับหรือยกเรื่องดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

[powr-form-builder id="27a264e9_1598523297622"]