Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน
 ด้วยโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้ง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียนและชี้แจงรายละเอียดการค้างส่งงานของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเป็นรายบุคคล โดยมีกำหนดการดังนี้
 เวลา 16.00-16.30 น.     เปิดลงทะเบียน
 เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป   ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองและนักเรียน
 จึงขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนนัดหมาย เพื่อร่วมมือกันในการแก้ปัญหาให้นักเรียนต่อไป

🚩🙏อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ...ผลการคัดสรรรางวัลเหรียญเงิน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2564 "ระดับภูมิภาค จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา" นวัตกรรม "การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ QUALITY Model" การันตีคุณภาพของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ด้วยรางวัลคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) และผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ในระดับคุณภาพ ดีมาก ทุกมาตรฐาน #ขอขอบคุณ คณะครูบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพในทุกด้าน🙏🤟

🎉💝รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564 💝💝🎉 ระดับจังหวัด จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตรัง (สกสค.จังหวัดตรัง) 🚩รอลุ้นผลต่อระดับประเทศ 🙏 ของขอบคุณ ท่านผอ.ธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.ตรัง กระบี่ ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมโรงเรียน 🙏 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันคะ 😍😷