Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนทั่วไปประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีรายละเอียดดังนี้

>>> ดาวโหลดรายละเอียดการรับสมัคร <<<

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูภาษาจีน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมิน สมรรถนะในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นั้น

โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะเมินสรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ดังรายการต่อไปนี้

 

ดาวโหลดประกาศ

ตามที่โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้จัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานั้น
บัดนี้การคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว และขอประกาศผลการคัดเลือกไว้ ณ โอกาสนี้

>>> ดาวโหลดประกาศผล <<<