Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

นายวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
ครูชำนาญการ
08-9226-1829

 

นายณัฐพงศ์ ผ่องแผ้ว
ครูชำนาญการ
08-3298-5398

 

นายขจรศักดิ์ ดำเกาะ
ครูชำนาญการ
09-5716-7320