Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

นางสาวปริยาภา เจ้ยทองศรี
พนักงานธุรการ
06-3546-9691
นางสาวอรอุมา สุขเสน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
09-5335-9291

 

นางสมศรี สาธุภาค
แม่บ้าน
08-2418-2257
นายวรรณี โอทอง
แม่บ้าน
08-0301-8339

นายภูริทัต แสงหิรัญ
ยาม
09-8729-6189

 

นายสินชัย คงรักที่
ลูกจ้างชั่วคราว
08-7888-2894
นางสาวสุชาดา โพธิ์ถาวร
แม่บ้าน