Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

นางสาวอรฉัตร พรมจุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูชำนาญการ
08-0718-6550

นางชฤนาฏ กายสิทธิ์
ครูชำนาญการ
09-4997-4536
นางศรีญา ปวัฒพันธ์
ครูชำนาญการ
09-8015-1921
นางสาวเสาวลักษณ์ โยธารักษ์
ครูผู้ช่วย
08-0549-0299

 

นางสาวภัทรานิษฐ์ อินดำ
ครูอัตราจ้าง
06-4987-1429
นางสาวนวรัตน์ ทองประดับ
ครูอัตราจ้าง
09-6724-1774
Mr.Tanyi Berfrand Ntui
ครูชาวต่างชาติ
06-3314-1777