Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครู
08-9728-7277

 

นางพิมพ์ขวัญ ก้องสุวรรณคีรี
ครูชำนาญการ
09-3645-6070
นางนิตยา ทองบริบูรณ์
ครูชำนาญการ
09-1034-0058

 

นางสุดารัตน์ ทวีตา
ครู