Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

นายสุริยะ แก้วพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครู
09-9053-6295

 

นายอุดม นุ่นประดิษฐ์
ครูชำนาญการ
06-2080-1378
นายศิรสิทธิ์ เพชรฤทธิ์
ครูชำนาญการ
09-7114-2408

 

ว่าที่ร.ต.หญิงสุภาภรณ์ เหมือนเนียม
ครูอัตราจ้าง
09-3765-0908