Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

  1. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
  2. นักเรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
  3. นักเรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ
  4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
  5. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  6. ครูและบุคลากรมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
  7. โรงเรียนมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา
  8. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
  9. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดการศึกษา